Харта за устойчиво развитие

Устойчиво развитие означава подобряване в дългосрочен план на икономиката, социалната и природна благосъстоятелност на хората, семействата и общностите в България. Цялостното развитие се постига чрез социално справедливи действия, които осигуряват равенство на възможностите и стимулират природната и културна среда, съхранявайки нейните дадености.

Нашата визия за устойчив фестивал

Повишаването на дълготрайното благосъстояние на хора, семейства и общности е главната цел при организирането на устойчиви фестивали. За постигането на това се стремим към устойчиво бъдеще за България, където:

• Живеем според природните възможности, използвайки само справедлив/ достатъчен дял от природните ресурси, като радикално намаляваме използването на невъзобновими енергийни източници и парниковия ефект. Така се доближаваме до активност с нулев въглероден отпечатък.

• Подкрепяме здравословното, биологичното разнообразие и интегрираме екосистеми, като активно приемаме и подкрепяме природни активи, включително хора, земя, вода и биоразнообразие.

• Създадаваме гъвкава и устойчива икономика, което включва насърчаване на местния бизнес, доставчици и поддържащи системи, като по този начин се намалява отделянето на въглерод и се създават условия България да бъде добро място за растеж и развитие на нашите деца.

• Създаваме условия за развитието на общности, които са сигурни, устойчиви и примамливи, в които хората се радват на добро здраве, тъй като имат силна връзка с местната природа, със семействата и помежду си.

• Допринасяме за развитието на честна и справедлива нация, в която гражданите определят начина си на живот, оформят общността си и постигат пълния си потенциал, като осигуряват равенство и стойностна същност на всичко, което създават.

За да направим нашия фестивал устойчив, имаме нужда от обединените усилия на всички организации. Устойчивото развитие трябва да е цял организационен принцип, отнасящ се до всички сектори на активност, като се фокусира на дълготрайните ползи за гражданите.

Подписвайки тази харта и правейки устойчивото развитие основен организационен принцип, се ангажираме да генерираме благосъстояние чрез решенията и действията си, като:

• се уверим, че всички решения водят към дълготрайно и устойчиво благосъстояние на хората (включително работниците) и общностите и не се насочваме към краткосрочни временни решения, които ще продължават да ни заключват в неустойчиви модели и начин на живот.

• се уверим, че всички решения взимат предвид всички ползи и напълно интегрират различните социални, икономически и природни резултати.

• ангажираме и включваме хората и общностите, които са засегнати от тези решения, така че да се работи в пълно партньорство за устойчиво развитие и това да стане техен начин на действие.

Хартата ангажира организаторите в това и показва начините, по които то да се постигне. Ползите от приемането на устойчивото развитие като главен организационен принцип са:

• Решенията са перспективни, съхранявайки организацията и отчитайки нуждите на сегашното и бъдещите поколения.

• Формира се иновационно и ново мислене чрез създаване на устойчиво развиващи се стоки и услуги, което превръща организацията в лидер и това е предимство за бъдещи възможности.

• Осигурява се пестенето на ресурси, енергия и намаляване на отпадъците.

• Защитава се и се повишава репутацията на организацията – на местно, национално и международно ниво.

• Подпомага се последователността в решенията, така че те да са основани на подробно разглеждане на икономически, социални и природни съображения.

Задълженията ни

Съгласяваме се да правим устойчивото развитие главен организационен принцип във вземането на решения и начина, по който работим. Това означава, че:

• Ще сме наясно каква е нашата роля, отговорности и задължения по отношение на устойчивото развитие.

• Ще осигурим ясно ръководство за устойчиво развитие в рамките на семейството, организациите и всички наши партньори.

• Насърчаваме непрекъснато подобрение, така че да продължаваме да намаляваме природния отпечатък от всички наши дейности.

• Ще се позоваваме на принципите на устойчивото развитие във всички решения, които вземаме, включително и финансовите.

• Ще се стремим да сме организация за пример, която да води и вдъхновява другите към действие.